ALGEMENE REGELS RONDOM LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

 

 • De karateka dient bij inschrijving een automatische incassomachtiging af te geven. De contributie zal aan het begin van elk kwartaal worden geïnd. Bij lid worden gedurende het kwartaal zal het eerste (deel)kwartaal per pinbetaling bij de club voldaan worden. Het eerstvolgende kwartaal wordt dan via automatische incasso voldaan.
 • Indien men lid wordt gedurende een kwartaal betaalt men slechts het restant van het kwartaal. De resterende aantal weken van het kwartaal worden berekend met ingang van datum inschrijving. Het lidmaatschap per week is de kwartaalbijdrage x 4 gedeeld door 52.
 • Degenen die geen automatische incasso wensen dienen de bijdrage te voldoen ter pinbetaling bij de club aan de start van elk nieuw kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober – wanneer geen training de eerst volgende les na aangegeven kwartaaldatum) alvorens er getraind kan worden. Indien het lid niet betaald heeft volgt er uitsluiting van de trainingen, examens en andere clubactiviteiten.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de vereniging gemaakt zullen worden om de contributie te kunnen incasseren, zullen voor rekening van het lid of hun ouders komen.
 • Bij de inschrijving dienen medische bijzonderheden waarvan de trainers op de hoogte dienen te zijn op het inschrijfformulier worden vermeld. Indien dit niet gebeurt, kan er ook geen rekening mee gehouden worden of zijn wij niet verantwoordelijk voor het eventueel niet adequaat handelen.
 • Discipline en motivatie staan hoog in het vaandel bij onze vereniging. De karateka moet dan ook blijk geven van een goede inzet tijdens de trainingen en de wil om te leren. Indien hier naar inzicht van de trainers niet voldoende aan voldaan wordt zullen zij in contact treden met de ouders of het lid om te zoeken naar een passende oplossing.
 • Tijdens de schoolvakanties, feestdagen zullen geen trainingen gegeven worden. De verplichting tot betaling van contributie blijft in dat geval door lopen. In de hoogte van de contributie is hier rekening mee gehouden.
 • Indien de karateka het lidmaatschap wenst te beëindigen, dient dit schriftelijk te gebeuren bij de secretaris met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van een kwartaal.
 • In geval van het beëindigen van het lidmaatschap zal het uitgeschreven lid een bevestiging van uitschrijven ontvangen van de secretaris. Zolang de bevestiging van uitschrijven niet ontvangen is wordt het lid als ingeschreven beschouwd.
 • In overige gevallen beslist het bestuur van de vereniging, met inachtneming van de statuten, die voor iedereen ter inzage liggen en waarvan op verzoek een kopie kan worden verstrekt.
 • De vereniging is aangesloten bij de landelijke Karatebond Nederland. Hiervoor dient de karateka zich zelf aan te melden. Hiervoor geldt een leeftijd-afhankelijke jaarbijdrage die is te betalen aan de betreffende bond. Opzeggingen dienen ook te geschieden bij die bond door de karateka zelf.
 • Karatekleding en protectiemateriaal kunnen via onze webshop worden besteld. Nadat het bestelde is binnengekomen krijgt u bericht via e-mail en zal het product klaar liggen op de vereniging. Indien artikelen via onze webshop besteld worden dient de betaling direct via Ideal betaald te worden en zullen de artikelen op de club uitgereikt worden.
 • De karateka dient zich te houden aan de dojoregels, statuten en reglementen. De aanwijzingen van de trainer(s) dienen door hem te worden opgevolgd.
 • De karateka is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade en/of ongevallen.
 • De trainingstijden zijn gereserveerd voor bepaalde leeftijdgroepen. Bij het bereiken van de leeftijd van 13 jaar stroomt men door naar een andere groep. Hiervan kan in speciale gevallen afgeweken worden naar inzicht van de hoofdtrainer. Er zal regelmatig gecontroleerd worden of er in de juiste groep getraind wordt.
 • Leden die opgehaald worden bij onze vereniging mogen het terrein niet verlaten en worden binnen in onze vereniging opgehaald door zij die hen ophalen. Dit om de veiligheid van onze leden te kunnen garanderen. Als een lid de trainingszaal verlaat zijn zij zelf verantwoordelijk.

 

WEDSTRIJDEN

 • Uitnodiging en inschrijving voor wedstrijden geschiedt via het wedstrijdsecretariaat na voordracht van de trainer. Correspondentie over wedstrijden geschiedt ook via het wedstrijdsecretariaat.
 • Inschrijving voor een wedstrijd houdt ook in het betalen van de wedstrijdgelden. Afwezigheid of afzegging leidt in principe niet tot restitutie van wedstrijdgelden.
 • Tijdens de wedstrijden is elke karateka verantwoordelijk voor zijn eigen spullen zoals trainingspak en wedstrijdbanden.
 • Teams worden samengesteld door de trainers. Deelname aan een wedstrijd houdt niet automatisch in deelname in een team.
 • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd bij de juiste mat te staan. Wel zal er op elke wedstrijd gezorgt worden voor minimaal 1 coach.

 

Dojoregels

 • Tijdens het omkleden dienen de begeleiders/ouders zich zoveel mogelijk buiten de kleedkamers te bevinden.
 • De 1e groep wacht met binnengaan van de zaal, totdat er een trainer in de zaal aanwezig is. Indien er al een training aan de gang is, worden de deuren naar de kleedkamers gesloten en dient de nakomende groep in de kleedkamer te wachten totdat de vorige groep de zaal verlaten heeft.
 • Indien een karateka te laat binnenkomt, gaat hij/zij op de knieën zitten en wacht tot de trainer afgroet. Na het door de trainer vast te stellen aantal maal opdrukken begint de te late karateka zo snel mogelijk met de training.
 • Indien een karateka structureel te laat komt (naar inzicht van de aanwezige trainers) zal de leerling uitgesloten worden van deelname aan die les. De ouders zullen hierover worden bericht en kunnen de leerling indien noodzakelijk op komen halen. Zijn zij hier niet toe in staat zal de leerling aan de zijlijn plaatsnemen en mag deze blijven kijken naar de training.
 • Verblijf in de dojo geschiedt zonder schoenen, met stille telefoon en zonder aanwijzingen te geven aan de trainende karateka’s. Kijkers verlaten de zaal na aanvang van de training in principe niet meer totdat de training is afgelopen.
 • Tijdens de training wordt de stilte zoveel mogelijk nagestreefd.
 • Beschermingsmaterialen zoals bitjes, handschoentjes en voetjes worden voor elke karateka dringend aangeraden voor ieders veiligheid (dus die van de karateka zelf en de trainingspartners). Bitjes, handschoentjes en voetjes zijn verplicht vanaf 10 jaar.
 • De trainingsmaterialen dienen iedere les te worden meegenomen. Dit omdat de veiligheid van de trainingspartner ook in het geding is. Het vergeten van trainingsmaterialen zoals een band of handschoentjes wordt in principe gedoogd voor kinderen tot 10 jaar. Hierna is het de verantwoording van het kind zijn spullen bij zich te hebben. Het niet bij hebben van de juiste spullen kan resulteren in het uitsluiten van deelname aan bepaalde oefeningen. Dit omdat de veiligheid van de trainingspartner dan niet genoeg gewaarborgd kan worden.
 • De trainingsmaterialen dienen te worden gemerkt met vermelding van de naam op een niet direct zichtbare plek.
 • Waardevolle voorwerpen dienen zoveel mogelijk thuisgelaten te worden en anders meegenomen in de trainingszaal.
 • Gevonden voorwerpen worden verzameld en indien gemerkt kunnen ze aan de juiste persoon worden teruggegeven. Wij raden u dus ten sterkste aan de spullen te merken en de kinderen hun spullen in een tasje mee te laten nemen.
 • De karateka dient te zorgen voor een schoon lichaam, korte nagels van de handen en de voeten. Sieraden en hoofddeksel zijn verboden (dus ook oorbellen en/of piercings). Indien sieraden niet verwijderd kunnen worden, dienen ze te worden afgeplakt. Dit alles uit o.a. veiligheidsoverwegingen.
 • Indien vanuit godsdienstige overwegingen een vrouw een hoofddoek draagt, dient de karateka een door de WKF (World Karate Federation) goedgekeurde zwarte sporthoofddoek te dragen die de hals vrij laat.
 • Omdat wij niet instaan voor de veiligheid bij het dragen van een hoofddoek dient deze karateka ook zelf te zorgen voor iemand in het bezit van een EHBO diploma, die haar in het geval van een ongeluk kan verzorgen of de karateka die door de gedragen hoofddoek gewond raakt is kan verzorgen. Deze persoon zal tijdens de trainingen aanwezig dienen te zijn in de kleedkamer/zaal.
 • De karatepakken worden door de dames/meisjes gedragen met wit hemd of t-shirt en door de heren/jongens zonder. De mouwen en pijpen dienen, indien te lang, naar binnen te worden vastgestikt. Lange haren dienen te worden vastgezet met elastiek of zachte stof. Het niet dragen van de juiste kleding kan leiden tot uitsluiten van desbetreffende les. Indien uitsluiten zullen de ouders hierover worden bericht en zij kunnen dan de leerling indien nodig op komen halen. Indien zij hier niet toe in staat zijn mag de leerling aan de zijlijn blijven kijken.
 • Eten en drinken in de dojo is niet toegestaan (dus ook geen kauwgom), tenzij het sportdrank betreft en erop gelet wordt dat er niet geknoeid wordt.
 • Degene die zich schuldig maakt aan wangedrag, in of buiten de dojo, zal niet meer worden toegelaten op de trainingen. Dit alles naar oordeel van trainers en het/of bestuur.
 • Communicatie tussen het bestuur/trainers en ouders van de leden/leden zelf zal voornamelijk plaatsvinden via e-mail. Alleen concrete vragen die direct beantwoord kunnen worden zullen mondeling beantwoord worden.

De vereniging of trainers zijn niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van evt. ongelukken, beschadigingen en/of verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens trainingen, wedstrijden en demonstraties.